Controle op ISBN met VB(A)

Een ISBN nummer ofte International Standard Book Number bevat net zoals een bankrekening, btw nummer, barcode,… een welomschreven structuur.

De juistheid van het nummer kan men met onderstaande functie controleren.

Function test_isbn(isbn) as boolean
Dim vl_isbn1 As Integer
Dim vl_isbn2 As Integer
Dim vl_isbn3 As Integer
Dim vl_pos As Integer

test_isbn = 0

If IsNull(isbn) Then
Exit Function
End If

If Len(isbn) = 13 Then
If Not IsNumeric(Left$(isbn, 12)) Then
Exit Function
End If
vl_isbn2 = Val(Right(isbn, 1)) ' controlegetal = laaste getal van de isbn

vl_isbn1 = 0
For vl_pos = 1 To 12
If vl_pos Mod 2 = 0 Then
' indien de modulus van de positie 0 is (dus even is, het getal op die positie maal 3)
vl_isbn1 = vl_isbn1 + Mid(isbn, vl_pos, 1) * 3
Else
' is de positie oneven, nemen we de waarde van het getal op die positie
vl_isbn1 = vl_isbn1 + Mid(isbn, vl_pos, 1)
End If

Next vl_pos
' 10 verminderen met de restwaarde van het bekomen getal gedeeld door 10
vl_isbn3 = 10 - (vl_isbn1 Mod 10)

If vl_isbn3 = vl_isbn2 Then
test_isbn = True
End If

End If
End Function

Visual Basic 6.0 na een upgrade van een windows 7 machine

Toen ik gisteren de windows 7 pc uitschakelde kreeg ik melding dat er tal van updates zouden plaatsvinden.
Deze morgen werden deze updates uitgevoerd en toen ik voor de dagtaak één van de visual basic6.0 projecten opende kreeg ik verschillende meldingen van niet geregistreerde objecten.

Ik opende enkele andere projecten en steevast met hetzelfde resultaat.
Dan de laptop maar eens ingeschakeld en daar openden de projecten, op een xp computer, wel nog.

Toen ik in de componenten van het project ging kijken zag ik dat het object mscomctl.oxc niet meer geladen was.

Ik opende een run box en voerde onderstaande in:

regsvr32 c:\windows\syswow64\MSCOMCTL.OCX

Nadien werkten al de projecten als voorheen, maar het was toch even schrikken.

Ik weet niet of dit ook voor zal doen op 32 bits pc’s die windows 7 draaien.

Inputmask in access

Soms is het wel eens noodzakelijk dat er aan een tekstveld een invoermasker (inputmask) wordt toegekend.
Dit zorgt ervoor dat de gebruiker de gegevens op de correcte wijze invoert.
Neem bvb de gegevens van de breedtegraad(Latitude), die dient als “99.999999″ worden ingevoerd.
Lat en Lon gegevens kunnen immers gebruikt worden om op de website, in google maps een bepaald icoontje te plaatsen op de gewenste breedte- en lengtegraad.
Standaard wordt een inputmask niet naar de tabel geschreven, een waarde als 51.123456 zal dus als 51123456 opgeslagen worden. Uiteraard kunnen we hier niet mee akkoord gaan.
Plaats hiertoe in het form load event van het formulier onderstaande code:

txtLan.InputMask = “99.999999;0″
De ;0 zorgt ervoor dat het invoermasker als dusdanig zal worden opgeslagen.

Visual basic en .ico

Zelf een icoontje maken om te fungeren als icoon van de geschreven software is mooi.
Maar het icoontje moet van het juiste formaat zijn. Zo zal een transparent gif bestand dat je via het net tot een favicon.ico omtoverde niet goed zijn. Visual basic geeft de melding Invalid picture.

Wat moet je dan wel doen?
Exporteer je afbeelding naar een jpg afbeelding.
Ga het vervolgens het net op en zoek een favicon maker. Ik gebruik deze.

Sla het bestand op en selecteer vervolgens jou hoofdscherm van het programma.
Klik in het venster eigenschappen op icon en selecteer vervolgens het favicon.ico.

In de properties van het project (menu project – properties) selecteer je het 2de tabblad (make).
Kies bij Icon in het frame Application voor het icon dat op jou hoofdformulier staat.

Compileer en de executable heeft nu jouw icon als icoon voor het programma.

Access: Velden toe voegen en verwijderen in de master van een replicaset

Een bizar gebeuren bij access indien je in de master van een replicaset velden aan een tabel dient toe te voegen.
In de replica zelf gaat het sowieso niet om velden aan tabellen toe te voegen, maar en zo meldt de database ook als je de replicabewerking uitvoert, dat je enkel in de master tabellen kan aanpassen.

Access

Als ik echter de tabel die gewijzigd moet worden in ontwerpweergave open en vervolgens wens op te slaan krijg ik de melding: De bewerking is niet beschikbaar voor dit typeobject.
De help die hieruit opvraagbaar is slaat de bal ook redelijk mis.

Access

Maar in access kan je de structuur van een tabel ook wijzigen wanneer die tabel in gegevensmodus geopend is.
En zo lukte het mij wel.

Echter wanneer die kolom verwijderd dient te worden (ik deed het gewoon als test) dan krijg je dezelfde foutmeldingen.

Eigenschapsvenster niet zichtbaar in Access 2007 – 2010

Een collega kwam mij vragen hoe hij het eigenschapsvenster in access 2007 te zien kon krijgen.
Dit lukte hem onder geen enkel beding.
De toetsencombinatie alt+enter haalde niets uit en een klik op de knop ‘Property sheet’ in het ‘Design’ menu bracht evenmin het eigenschapsvenster naar voren.

Oplossing:
Druk alt F11 in om de vb editor te openen. Zorg ervoor dat het venster direct (immediat window) zichtbaar is. Indien dit niet het geval is, druk op Ctrl+G.

Tik volgende in:
CommandBars(“Property Sheet”).Enabled = True
en druk op enter. Vanaf nu zal het eigenschapsvenster wel getoond worden.

Visual Basic 6.0 compileren op windows 7 werkt niet op windows XP

Steeds, als ik een VB6 programma op een windows 7 computer compileerde, en het uitvoerbaar bestand vervolgens op een computer met een OS lager dan windows7 wenste uit te voeren kreeg ik de foutmelding:
Class does not support Automation or does not support expected interface.

Reden:
Microsoft ondersteunt niet langer het primaire interop-assembly voor ADO en niet langer Visual Basic 6.

Oplossing voor 64 bit computers
Download Msado60_Backcompat_i386.tlb naar een lokale map
Voor AMD64 computers
Download Msado60_Backcompat_x64.tlb naar een lokale map (ik plaatste deze op de c:\)
Voor IA64 (Intel) computers
Download Msado60_Backcompat_a64.tlb naar een lokale map

Registreer deze bestanden als volgt:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_i386.tlb
Voor AMD64
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_x64.tlb
Voor IA64
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12 c:\msado60_Backcompat_ia64.tlb

Het pad voor de regtlbv12.exe dient aangepast te worden als de.NET Framework 4.0 niet geïnstalleerd op het systeem. (Op mijn XP laptop stond dit bestand in Directory C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5072). U dient immers hetzelfde te doen op de xp of lager OS als je de VB applicatie daar wenst te compileren/bewerken.

Vervolgens opent u de applicatie en ga naar references in het project menu.
Deselecteer de ADO referentie en maak een referentie naar Microsoft ActiveX-objecten 6.0 BackCompat.

Compileer opnieuw en de applicatie zal werken op de andere computer.

Google maps

Ik had zo een handige functie in een door mij geschreven programma, waarbij, na invoer van een locatie (verplaatsing) automatisch de reistijd en het aantal kilometer in de database werden weggeschreven.
Omdat ik binnenkort de installatie bij de klant moet gaan doen begon ik vandaag nog eens te testen.
1) Blijkt dat google de achterliggende html aangepast heeft.
Voorheen waren er 2 attributen, één voor de reistijd (met delimiter min.) en één voor de afstand op te halen met delimiter km.)
Dit was makkelijk werken natuurlijk.
Maar nu bestaat die eerste tag niet meer en komt alles als onderstaande in mijn uitgelezen string te staan na het uitlezen van de min. delimiter.

86,1 km,56
Niet zo leuk dat dit aangepast werd, maar bon een kleine aanpassing in de code en we kunnen zowel reistijd als afstand terug in de database gaan schrijven.
MAAR:
2) Blijkt de achterliggende html niet te stroken met wat uiteindelijk weergegeven wordt.

Google maps

Google maps

Access en het nvarchar datatype uit sql server

Probleem bij de klant:

Een access applicatie kon een formulier niet meer openen waarop gegevens uit een gekoppelde sql server tabel dienden te komen.

De foutmelding wist mij te melden dat de JOIN niet kon doorgaan met een memo of OLE veld.

De joins waren in de code aangebracht wat mij er toe aanzette om het bewuste memo veld als een string te casten. (join on … cstr(xt.klantnummer)) (waarbij xt de alias is van de linktabel)

Dat werkte, nu was het alleen nog zaak om te achterhalen waarom dat veld ineens een memoveld geworden was en daarna de cstr terug weg te halen in access.
sql server management opstarten en daarin zag ik dat de cast van het klantennummer veld een nvarchar(256) was.
Een kleine aanpassing gedaan in de structuur van de tabel en het klantenummer als nvarchar(255) veranderd.

Access maakt dus automatisch een memoveld van een nvarchar(256) veld.

Handige sneltoets

Uiteraard heb je als programmeur massa code in jou project.

En je maakt natuurlijk ook gebruik van een library waarin functies staan die vanuit verschillende formulieren worden opgeroepen.

Het is echter niet zo eenvoudig om snel de functie terug te vinden dmv de zoekfunctie.
De combinatie shift F2 kan hierin echt wel handig zijn. Plaats de cursor op het woord waarvan je de definitie wenst te kennen (de identifier, dit kan zowel een functie, sub of declaratie zijn) en druk op Shift en F2.

De cursor zal zich nu verplaatsen naar daar waar de variabele gedeclareerd werd of naar daar waar de functie of subroutine geschreven werd.