Een proces beëindigen met visual basic

Omdat ik vrij veel gebruik maak van interactie tussen de verschillende office produkten, komt het wel eens voor dat er een proces blijft hangen. De applicatie zal dan veelal een fout vertonen in de vorm van ‘Switch to, retry, cancel’.

Wanneer ik vanuit mijn vba of vb6 code een instantie van excel/word,… creëer, dan zal ik (een beetje zoals de dispose van c# – of meer recent de using code block van c#) het gecreëerde proces gaan verwijderen. (dispose iemand?).

Maar in een oudere taal als VB6 bestaat er zo geen dispose of using.

Wat ik dan gebruik is een terminator (goed gevonden toch de naam?..)

In een module die dus mTerminator noemt heb ik onderstaande code:
Het volstaat in jouw programma om de TerminateEXE met de naam van het af te sluiten proces op te roepen.

Attribute VB_Name = "mTerminate"
Option Explicit

Private Declare Function Process32First Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "Kernel32.dll" (ByVal Handle As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccessas As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcId As Long) As Long
Private Declare Function EnumProcesses Lib "psapi.dll" (ByRef lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
Private Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function EnumProcessModules Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long
Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long

Private Type PROCESSENTRY32
dwSize As Long
cntUsage As Long
th32ProcessID As Long
th32DefaultHeapID As Long
th32ModuleID As Long
cntThreads As Long
th32ParentProcessID As Long
pcPriClassBase As Long
dwFlags As Long
szExeFile As String * 260
End Type

Private Type OSVERSIONINFO
dwOSVersionInfoSize As Long
dwMajorVersion As Long
dwMinorVersion As Long
dwBuildNumber As Long
dwPlatformId As Long
szCSDVersion As String * 128
End Type

Private Const PROCESS_TERMINATE = &H1
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1
Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = 1024
Private Const PROCESS_VM_READ = 16
Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2

Private Function CheckVersion() As Long
Dim tOS As OSVERSIONINFO
tOS.dwOSVersionInfoSize = Len(tOS)
Call GetVersionEx(tOS)
CheckVersion = tOS.dwPlatformId
End Function

Private Function GetEXEProcessID(ByVal sEXE As String) As Long
Dim aPID() As Long
Dim lProcesses As Long
Dim lProcess As Long
Dim lModule As Long
Dim sName As String
Dim iIndex As Integer
Dim bCopied As Long
Dim lSnapShot As Long
Dim tPE As PROCESSENTRY32
Dim bDone As Boolean

If CheckVersion() = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then
'Windows 9x
'Create a SnapShot of the Currently Running Processes
lSnapShot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0)
If lSnapShot < 0 Then Exit Function tPE.dwSize = Len(tPE) 'Buffer the First Processes Info.. bCopied = Process32First(lSnapShot, tPE) Do While bCopied 'While there are Processes List them.. sName = Left$(tPE.szExeFile, InStr(tPE.szExeFile, Chr(0)) - 1) sName = Mid(sName, InStrRev(sName, "\") + 1) If InStr(sName, Chr(0)) Then sName = Left(sName, InStr(sName, Chr(0)) - 1) End If bCopied = Process32Next(lSnapShot, tPE) If StrComp(sEXE, sName, vbTextCompare) = 0 Then GetEXEProcessID = tPE.th32ProcessID Exit Do End If Loop Else 'Windows NT 'The EnumProcesses Function doesn't indicate how many Process there are, 'so you need to pass a large array and trim off the empty elements 'as cbNeeded will return the no. of Processes copied. ReDim aPID(255) Call EnumProcesses(aPID(0), 1024, lProcesses) lProcesses = lProcesses / 4 ReDim Preserve aPID(lProcesses) For iIndex = 0 To lProcesses - 1 'Get the Process Handle, by Opening the Process lProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, aPID(iIndex)) If lProcess Then 'Just get the First Module, all we need is the Handle to get 'the Filename.. If EnumProcessModules(lProcess, lModule, 4, 0&) Then sName = Space(260) Call GetModuleFileNameExA(lProcess, lModule, sName, Len(sName)) If InStr(sName, "\") > 0 Then
sName = Mid(sName, InStrRev(sName, "\") + 1)
End If
If InStr(sName, Chr(0)) Then
sName = Left(sName, InStr(sName, Chr(0)) - 1)
End If
If StrComp(sEXE, sName, vbTextCompare) = 0 Then
GetEXEProcessID = aPID(iIndex)
bDone = True
End If
End If
'Close the Process Handle
CloseHandle lProcess
If bDone Then Exit For
End If
Next
End If
End Function

Public Function TerminateEXE(ByVal sEXE As String) As Boolean
Dim lPID As Long
Dim lProcess As Long

lPID = GetEXEProcessID(sEXE)
If lPID = 0 Then
Exit Function
Else
lProcess = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, 0, lPID)
Call TerminateProcess(lProcess, 0&)
Call CloseHandle(lProcess)
TerminateEXE = True
End If

End Function

Leave a Reply

Your email address will not be published.